สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปากพลี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 5 สิงหาคม 2562 50 3 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 9 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 16 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 19 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 20 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 26 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 5 กันยายน 2562 50 20 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 6 กันยายน 2562 50 20 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 9 กันยายน 2562 50 23 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 10 กันยายน 2562 50 23 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 11 กันยายน 2562 50 28 รายชื่อ