สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองนครนายก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 8 สิงหาคม 2562 35 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 13 สิงหาคม 2562 35 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 15 สิงหาคม 2562 35 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 20 สิงหาคม 2562 35 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 22 สิงหาคม 2562 35 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 27 สิงหาคม 2562 35 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 29 สิงหาคม 2562 35 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 3 กันยายน 2562 35 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 5 กันยายน 2562 35 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 10 กันยายน 2562 120 102 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 12 กันยายน 2562 35 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 17 กันยายน 2562 35 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 18 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 19 กันยายน 2562 80 34 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 24 กันยายน 2562 35 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 26 กันยายน 2562 35 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 3 ตุลาคม 2562 35 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 8 ตุลาคม 2562 35 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 10 ตุลาคม 2562 35 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 15 ตุลาคม 2562 35 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 17 ตุลาคม 2562 35 0 รายชื่อ