สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีมโหสถ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(แปลงใหญ่ส้มโอ) 19 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(แปลงใหญ่ส้มโอ) 20 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโคกไทย 21 สิงหาคม 2562 30 3 รายชื่อ
4. ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโคกไทย 22 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ