สรุปยอดห้องอบรม อำเภอประจันตคาม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1 กันยายน 2562 60 55 รายชื่อ
2. โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 3 กันยายน 2562 0 2 รายชื่อ
3. โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 4 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ
4. โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 10 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ