สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองปราจีนบุรี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 3 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 4 กันยายน 2562 5 0 รายชื่อ
3. ออมทรัพย์ หมู่ 6บ้านดงบัง 4 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
4. ศพก.ดงขี้เหล็ก 5 กันยายน 2562 50 41 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 5 กันยายน 2562 5 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 6 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 10 กันยายน 2562 5 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 11 กันยายน 2562 3 0 รายชื่อ
9. ศาลาประชาคม หมู่ 9 บ้านพระ 16 กันยายน 2562 50 26 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 16 กันยายน 2562 3 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 18 กันยายน 2562 3 0 รายชื่อ
12. ศาลาประชาคม หมู่ 18บ้านพระ 18 กันยายน 2562 30 24 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 19 กันยายน 2562 5 0 รายชื่อ
14. ศาลาประชาคม หมู่ 13 บ้านพระ 19 กันยายน 2562 65 62 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 20 กันยายน 2562 3 0 รายชื่อ
16. ที่ทำการกลุ่ม IPM หมู่ 16บ้านพระ 20 กันยายน 2562 60 55 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 24 กันยายน 2562 5 0 รายชื่อ
18. อบต.ไม้เค็ด 24 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 25 กันยายน 2562 3 0 รายชื่อ
20. อบต.ไม้เค็ด 25 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 26 กันยายน 2562 3 0 รายชื่อ
22. อบต.เนินหอม 26 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
23. อบต.เนินหอม 27 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 27 กันยายน 2562 5 0 รายชื่อ
25. อบต.โนนห้อม 30 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 30 กันยายน 2562 3 0 รายชื่อ
27. ออมทรัพย์หมู่ 10บ้านขอนขว้าง 1 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 1 ตุลาคม 2562 3 0 รายชื่อ
29. อบต.โคกไม้ลาย 3 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 3 ตุลาคม 2562 3 0 รายชื่อ