สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคลองเขื่อน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 4 กันยายน 2562 26 26 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 6 กันยายน 2562 25 17 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 11 กันยายน 2562 22 22 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 12 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 16 กันยายน 2562 25 23 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 24 กันยายน 2562 25 2 รายชื่อ