สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแปลงยาว

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาประชาคมหมู่7 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24 กันยายน 2562 40 33 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 3 กันยายน 2562 35 32 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว 19 กันยายน 2562 35 34 รายชื่อ