สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสนามชัยเขต

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 30 สิงหาคม 2562 100 74 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 2 กันยายน 2562 100 66 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 9 กันยายน 2562 100 41 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 10 กันยายน 2562 100 42 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 18 กันยายน 2562 100 30 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 23 กันยายน 2562 110 101 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 25 กันยายน 2562 100 76 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 26 กันยายน 2562 100 64 รายชื่อ