สรุปยอดห้องอบรม อำเภอราชสาส์น

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น 16 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น 11 กันยายน 2562 15 15 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น 18 กันยายน 2562 20 19 รายชื่อ