สรุปยอดห้องอบรม อำเภอราชสาส์น

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น 16 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น 11 กันยายน 2562 15 15 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น 18 กันยายน 2562 20 19 รายชื่อ