สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านโพธิ์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 3 กันยายน 2562 15 10 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 19 กันยายน 2562 15 12 รายชื่อ