สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางปะกง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 14 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 10 กันยายน 2562 10 6 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 18 กันยายน 2562 20 18 รายชื่อ