สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 8 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 3 กันยายน 2562 10 10 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 19 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ