สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางคล้า

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 6 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 8 สิงหาคม 2562 25 22 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 13 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 20 สิงหาคม 2562 20 9 รายชื่อ
6. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลสาวชะโงกอำเภอบางคล้า 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 28 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
9. ศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดภัยสูง ม.6 ต.หัวไทร อ.บางคล้า 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 5 กันยายน 2562 23 23 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 11 กันยายน 2562 21 21 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 13 กันยายน 2562 23 22 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 18 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
14. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลสาวชะโงกอำเภอบางคล้า 19 กันยายน 2562 23 20 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 20 กันยายน 2562 25 13 รายชื่อ