สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเกาะช้าง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาประชาคม หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 1 สิงหาคม 2562 20 6 รายชื่อ
2. ศาลาประชาคม หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 29 สิงหาคม 2562 30 27 รายชื่อ
3. ศาลาประชาคม หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 13 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ