สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ่อไร่

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 29 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 30 สิงหาคม 2562 15 15 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 2 กันยายน 2562 15 15 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 3 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 4 กันยายน 2562 15 15 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 5 กันยายน 2562 15 15 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 6 กันยายน 2562 15 15 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 10 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 11 กันยายน 2562 15 15 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 12 กันยายน 2562 15 15 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 13 กันยายน 2562 15 15 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 16 กันยายน 2562 15 15 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 17 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ