สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเขาสมิง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่2 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 14 สิงหาคม 2562 150 38 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 15 สิงหาคม 2562 100 3 รายชื่อ
3. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 20 สิงหาคม 2562 300 17 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 21 สิงหาคม 2562 100 5 รายชื่อ
5. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 22 สิงหาคม 2562 100 9 รายชื่อ
6. ศาลาผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 27 สิงหาคม 2562 150 102 รายชื่อ
7. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 28 สิงหาคม 2562 200 101 รายชื่อ
8. สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 29 สิงหาคม 2562 150 52 รายชื่อ
9. อบต.ท่าโสม ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 13 กันยายน 2562 50 29 รายชื่อ
10. อบต.แสนตุ้ง ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 18 กันยายน 2562 75 75 รายชื่อ
11. ศาลา ม.1 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 20 กันยายน 2562 90 71 รายชื่อ
12. อบต.เทพนิมิต ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23 กันยายน 2562 50 35 รายชื่อ
13. ศาลา ม.7 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 25 กันยายน 2562 50 31 รายชื่อ