สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคลองใหญ่

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 29 สิงหาคม 2562 4 3 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 30 สิงหาคม 2562 45 9 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 3 กันยายน 2562 30 26 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 12 กันยายน 2562 25 13 รายชื่อ