สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองตราด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ธนาคารชุมชน ต.ห้วงนำ้ขาว 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2 ธนาคารชุมชน ต.ห้วงนำ้ขาว 11 กันยายน 2562 41 41 รายชื่อ
3 ธนาคารชุมชน ต.ห้วงนำ้ขาว 19 กันยายน 2562 65 62 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 6 สิงหาคม 2562 14 8 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 5 กันยายน 2562 0 2 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 6 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 18 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
8 หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด 6 กันยายน 2562 50 47 รายชื่อ
9 อบต. ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด 9 กันยายน 2562 60 57 รายชื่อ
10 อบต. ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด 23 กันยายน 2562 80 68 รายชื่อ
11 อบต.เนินทราย ต.เนินทราย อ.เมือง 10 กันยายน 2562 44 44 รายชื่อ
12 อบต.เนินทราย ต.เนินทราย อ.เมือง 24 กันยายน 2562 50 46 รายชื่อ