สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองตราด

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 6 สิงหาคม 2562 30 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 6 สิงหาคม 2562 14 6 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 8 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 13 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 15 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 20 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 22 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 27 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 29 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
10. ธนาคารชุมชน ต.ห้วงนำ้ขาว 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
11. หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด 6 กันยายน 2562 50 47 รายชื่อ
12. อบต. ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด 9 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
13. อบต.เนินทราย ต.เนินทราย อ.เมือง 10 กันยายน 2562 44 44 รายชื่อ
14. ธนาคารชุมชน ต.ห้วงนำ้ขาว 11 กันยายน 2562 41 41 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 18 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
16. ธนาคารชุมชน ต.ห้วงนำ้ขาว 19 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
17. อบต. ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด 23 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
18. อบต.เนินทราย ต.เนินทราย อ.เมือง 24 กันยายน 2562 50 46 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเืองตราด 24 กันยายน 2562 1 0 รายชื่อ