สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนายายอาม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลากลางบ้านหนองหงส์ หมู่ 1ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 1 สิงหาคม 2562 10 10 รายชื่อ
2. ศาลากลางบ้านหนองหงส์ หมู่ 1ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 20 สิงหาคม 2562 40 40 รายชื่อ
3. ศาลากลางบ้าน หมุ่ 2 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 21 สิงหาคม 2562 40 39 รายชื่อ
4. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 21 สิงหาคม 2562 40 39 รายชื่อ
5. ศาลาวัดคลองลาว หมู่ 7 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22 สิงหาคม 2562 40 39 รายชื่อ
6. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลวังโตนด 23 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
7. ศาลากลางบ้านหนองน้ำขาว หมู่ 14 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 23 สิงหาคม 2562 40 40 รายชื่อ
8. ศาลากลางบ้านห้วงน้ำเค็ม หมู่ 8 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 6 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 12 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
10. ที่ทำการกำนันตำบลช้างข้าม หมู่ 11 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 13 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
11. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลวังโตนด 17 กันยายน 2562 63 63 รายชื่อ
12. ศาลากลางบ้านหมื่นซ่อง หมุ่ 7 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ