สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนายายอาม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการกำนันตำบลช้างข้าม หมู่ 11 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 13 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
2 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 21 สิงหาคม 2562 40 39 รายชื่อ
3 ศาลากลางบ้าน หมุ่ 2 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 21 สิงหาคม 2562 40 39 รายชื่อ
4 ศาลากลางบ้านหนองน้ำขาว หมู่ 14 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 23 สิงหาคม 2562 40 40 รายชื่อ
5 ศาลากลางบ้านหนองหงส์ หมู่ 1ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 1 สิงหาคม 2562 10 10 รายชื่อ
6 ศาลากลางบ้านหนองหงส์ หมู่ 1ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 20 สิงหาคม 2562 40 40 รายชื่อ
7 ศาลากลางบ้านหมื่นซ่อง หมุ่ 7 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
8 ศาลากลางบ้านห้วงน้ำเค็ม หมู่ 8 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9 ศาลาวัดคลองลาว หมู่ 7 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22 สิงหาคม 2562 40 39 รายชื่อ
10 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 6 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 12 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
11 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลวังโตนด 23 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
12 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลวังโตนด 17 กันยายน 2562 63 63 รายชื่อ