สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแก่งหางแมว

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 6 สิงหาคม 2562 200 165 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 19 สิงหาคม 2562 150 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 26 สิงหาคม 2562 75 75 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 27 สิงหาคม 2562 75 75 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 28 สิงหาคม 2562 75 75 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 29 สิงหาคม 2562 75 75 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 3 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 9 กันยายน 2562 75 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 10 กันยายน 2562 75 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 11 กันยายน 2562 160 146 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 12 กันยายน 2562 160 143 รายชื่อ