สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสอยดาว

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. เทศบาลตำบลทับช้าง 5 สิงหาคม 2562 120 2 รายชื่อ
2. เทศบาลตำบลทับช้าง 6 สิงหาคม 2562 120 0 รายชื่อ
3. เทศบาลตำบลทับช้าง 7 สิงหาคม 2562 120 0 รายชื่อ
4. เทศบาลตำบลทับช้าง 8 สิงหาคม 2562 120 0 รายชื่อ
5. เทศบาลตำบลทับช้าง 9 สิงหาคม 2562 120 0 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 13 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
7. ศาลากลางหมู่บ้านบ้านคลองพอก หมู่ 8 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 15 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
9. ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 20 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 20 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
11. เทศบาลตำบลทับช้าง 20 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
12. ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 8 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 21 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
13. ศาลากลางหมู่บ้านหนองจับเป็ด หมู่10 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22 สิงหาคม 2562 30 9 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
15. ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 13 บ้านบ่อยาง ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22 สิงหาคม 2562 50 32 รายชื่อ
16. ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านหนองมะค่า ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 23 สิงหาคม 2562 80 32 รายชื่อ
17. ศาลากลางหมู่บ้านหนองจับเป็ด หมู่10 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 23 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
18. ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 8 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 23 สิงหาคม 2562 150 81 รายชื่อ
19. ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 15 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 24 สิงหาคม 2562 80 32 รายชื่อ
20. ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 2 ซับตารี ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 24 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
21. ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 13 บ้านบ่อยาง ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 24 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
22. สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด หมู่ 3 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 27 สิงหาคม 2562 100 42 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 27 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 29 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
25. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 30 สิงหาคม 2562 200 63 รายชื่อ
26. ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 11 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
27. ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 8 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 11 กันยายน 2562 50 17 รายชื่อ
28. ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 9 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 12 กันยายน 2562 50 9 รายชื่อ
29. ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 12 กันยายน 2562 50 16 รายชื่อ
30. ศาลากลางกลางหมู่บ้าน หมู่ 9 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 13 กันยายน 2562 40 8 รายชื่อ
31. ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 12 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 13 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
32. ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 9 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 14 กันยายน 2562 50 13 รายชื่อ
33. ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 10 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 16 กันยายน 2562 50 19 รายชื่อ
34. ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 12 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 17 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
35. ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 17 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
36. ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 19 กันยายน 2562 50 16 รายชื่อ