สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสอยดาว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลากลางกลางหมู่บ้าน หมู่ 9 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 13 กันยายน 2562 30 8 รายชื่อ
2 ศาลากลางบ้านบ้านคลองกลาง หมู่ 18 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 15 สิงหาคม 2562 10 2 รายชื่อ
3 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 10 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 16 กันยายน 2562 30 19 รายชื่อ
4 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 13 บ้านบ่อยาง ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22 สิงหาคม 2562 40 32 รายชื่อ
5 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 15 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 24 สิงหาคม 2562 40 32 รายชื่อ
6 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 12 กันยายน 2562 20 16 รายชื่อ
7 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 17 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
8 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 3 ตุลาคม 2562 20 18 รายชื่อ
9 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 7 ตุลาคม 2562 20 13 รายชื่อ
10 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านหนองมะค่า ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 23 สิงหาคม 2562 30 28 รายชื่อ
11 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 19 กันยายน 2562 40 36 รายชื่อ
12 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 8 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 11 กันยายน 2562 20 17 รายชื่อ
13 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 8 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 23 สิงหาคม 2562 85 81 รายชื่อ
14 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 9 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 14 กันยายน 2562 30 12 รายชื่อ
15 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 9 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 12 กันยายน 2562 20 9 รายชื่อ
16 ศาลากลางหมู่บ้านหนองจับเป็ด หมู่10 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22 สิงหาคม 2562 20 9 รายชื่อ
17 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 30 สิงหาคม 2562 70 63 รายชื่อ
18 สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด หมู่ 3 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 27 สิงหาคม 2562 50 42 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 1 สิงหาคม 2562 10 1 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 24 ตุลาคม 2562 5 1 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 30 ตุลาคม 2562 10 3 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 31 ตุลาคม 2562 5 2 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 6 พฤศจิกายน 2562 5 1 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 7 พฤศจิกายน 2562 5 5 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 8 พฤศจิกายน 2562 5 1 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 18 พฤศจิกายน 2562 5 1 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 20 พฤศจิกายน 2562 10 1 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 21 พฤศจิกายน 2562 20 1 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว 28 พฤศจิกายน 2562 5 1 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 13 สิงหาคม 2562 10 1 รายชื่อ
31 เทศบาลตำบลทับช้าง 5 สิงหาคม 2562 30 2 รายชื่อ