สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแหลมสิงห์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. วัดกลางตำบลคลองน้ำเค็ม 13 กันยายน 2562 80 16 รายชื่อ
2. วัดกลางตำบลคลองน้ำเค็ม 23 กันยายน 2562 120 76 รายชื่อ
3. วัดบางสระเก้า ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 28 สิงหาคม 2562 55 34 รายชื่อ
4. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 16 กันยายน 2562 30 21 รายชื่อ
5. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนคลองน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 11 กันยายน 2562 40 4 รายชื่อ
6. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนคลองน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 19 กันยายน 2562 40 33 รายชื่อ
7. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 3 กันยายน 2562 40 26 รายชื่อ
8. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 19 กันยายน 2562 10 3 รายชื่อ
9. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 23 กันยายน 2562 30 9 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 16 สิงหาคม 2562 10 5 รายชื่อ