สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโป่งน้ำร้อน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 1 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. ศาลาประชาคมบ้านพังงอน หมู่ 3 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 6 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
3. ศาลาประชาคมหมู่บ้านเขาหอม หมู่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 6 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
4. ศาลาประชาคมหมู่บ้านเขาหอม หมู่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 7 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
5. ศาลาประชาคมบ้านพังงอน หมู่ 3 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 7 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
6. ศาลาประชาคมบ้านพังงอน หมู่ 3 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 8 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
7. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านทุ่งสงคราม หมู่ 7 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 13 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
8. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านทุ่งสงคราม หมู่ 7 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 14 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
9. ศาลาประชาคมหมู่บ้านเขาหอม หมู่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 14 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
10. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านทุ่งสงคราม หมู่ 7 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 15 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
11. ศาลาประชาคมหมู่บ้านคลองเร่ว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 19 สิงหาคม 2562 65 64 รายชื่อ
12. ศาลาประชาคมบ้านพังงอน หมู่ 3 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 20 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
13. ศาลาประชาคมหมู่บ้านเขาหอม หมู่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 20 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
14. ศาลาประชาคมบ้านพังงอน หมู่ 3 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 21 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
15. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านทุ่งสงคราม หมู่ 7 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
16. ศาลากองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้านจางวาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 26 สิงหาคม 2562 60 60 รายชื่อ
17. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านทุ่งสงคราม หมู่ 7 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 27 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
18. ศาลาประชาคมหมู่บ้านเขาหอม หมู่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 27 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
19. ศาลาประชาคมหมู่บ้านเขาหอม หมู่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 28 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
20. ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาสนาดก์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 16 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
21. ศาลาวัดชะแมบ 17 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ