สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าใหม่

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาวัดสระแก้ว 20 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
2. ศาลาวัดแพร่งขาหยั่ง หมู่ 15 ต.สองพี่น้อง 17 กันยายน 2562 150 128 รายชื่อ
3. ศาลาหมู่บ้าน ม.8 ต.เขาแก้ว 27 สิงหาคม 2562 60 60 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 6 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 13 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 16 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 20 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 27 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ