สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองจันทบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองนารายณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 23 สิงหาคม 2562 50 30 รายชื่อ
2 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี 21 สิงหาคม 2562 50 3 รายชื่อ
3 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่13 ต.พลับพลา 30 กันยายน 2562 100 19 รายชื่อ
4 รพสต.หนองขอน หมู่ที่ 6 ต.คมบาง 13 กันยายน 2562 100 29 รายชื่อ
5 รพสต.หนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว 29 สิงหาคม 2562 100 43 รายชื่อ
6 วัดสระบาป หมู่ที่ 6 ต.คลองนารายณ์ 24 กันยายน 2562 100 20 รายชื่อ
7 วัดสระบาป หมู่ที่ 6 ต.คลองนารายณ์ 2 ตุลาคม 2562 100 50 รายชื่อ
8 วัดเนินโพธิ์ หมู่ที่ 9 ต.หนองบัว 25 กันยายน 2562 100 12 รายชื่อ
9 วัดเนินโพธิ์ หมู่ที่ 9 ต.หนองบัว 7 ตุลาคม 2562 100 9 รายชื่อ
10 วัดแสลง หมู่ที่ 2 ตำบลแสลง 20 กันยายน 2562 100 29 รายชื่อ
11 ศจช.ตำบลคมบาง หมู่ที่ 2 ต.คมบาง 28 สิงหาคม 2562 100 72 รายชื่อ
12 ศจช.ตำบลคมบาง หมู่ที่ 2 ต.คมบาง 16 กันยายน 2562 100 35 รายชื่อ
13 ศจช.ตำบลคมบาง หมู่ที่ 2 ต.คมบาง 20 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ
14 ศจช.ตำบลคมบาง หมู่ที่ 2 ต.คมบาง 3 ตุลาคม 2562 100 8 รายชื่อ
15 ศจช.ตำบลคมบาง หมู่ที่ 2 ต.คมบาง 8 ตุลาคม 2562 100 9 รายชื่อ
16 ศจช.บ้านเสม็ดงาม หมู่ที่11 ต.หนองบัว 1 ตุลาคม 2562 100 1 รายชื่อ
17 ศาลาบึงบอน หมู่ที่12 ต.คลองนารายณ์ 26 กันยายน 2562 100 21 รายชื่อ
18 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.คลองนารายณ์ 26 กันยายน 2562 100 19 รายชื่อ
19 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลแสลง 9 กันยายน 2562 0 11 รายชื่อ
20 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลแสลง 11 กันยายน 2562 100 40 รายชื่อ
21 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี 12 กันยายน 2562 100 57 รายชื่อ
22 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ต.จันทนิมิต 27 กันยายน 2562 100 11 รายชื่อ
23 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่3 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี 22 สิงหาคม 2562 50 32 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 2 ตุลาคม 2562 100 16 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 7 ตุลาคม 2562 50 23 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 8 ตุลาคม 2562 50 5 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 9 ตุลาคม 2562 50 1 รายชื่อ
28 อบต.คมบาง หมู่ที่9 ต.คมบาง 19 กันยายน 2562 100 44 รายชื่อ
29 โรงเรียนวัดเขาน้อย หมู่ที่ 8 ต.คมบาง 18 กันยายน 2562 100 28 รายชื่อ
30 โรงเรียนวัดเนินยาง หมู่ที่ 1 ต.คมบาง 17 กันยายน 2562 100 66 รายชื่อ