สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองจันทบุรี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองนารายณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 23 สิงหาคม 2562 50 30 รายชื่อ
2. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี 21 สิงหาคม 2562 50 3 รายชื่อ
3. รพสต.หนองขอน หมู่ที่ 6 ต.คมบาง 13 กันยายน 2562 100 29 รายชื่อ
4. รพสต.หนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว 29 สิงหาคม 2562 100 43 รายชื่อ
5. วัดสระบาป หมู่ที่ 6 ต.คลองนารายณ์ 24 กันยายน 2562 100 3 รายชื่อ
6. วัดแสลง หมู่ที่ 2 ตำบลแสลง 20 กันยายน 2562 100 30 รายชื่อ
7. ศจช.ตำบลคมบาง หมู่ที่ 2 ต.คมบาง 28 สิงหาคม 2562 100 72 รายชื่อ
8. ศจช.ตำบลคมบาง หมู่ที่ 2 ต.คมบาง 16 กันยายน 2562 100 35 รายชื่อ
9. ศจช.ตำบลคมบาง หมู่ที่ 2 ต.คมบาง 20 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ
10. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลแสลง 9 กันยายน 2562 0 11 รายชื่อ
11. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลแสลง 11 กันยายน 2562 100 40 รายชื่อ
12. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี 12 กันยายน 2562 100 57 รายชื่อ
13. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่3 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี 22 สิงหาคม 2562 50 32 รายชื่อ
14. อบต.คมบาง หมู่ที่9 ต.คมบาง 19 กันยายน 2562 100 44 รายชื่อ
15. โรงเรียนวัดเขาน้อย หมู่ที่ 8 ต.คมบาง 18 กันยายน 2562 100 28 รายชื่อ
16. โรงเรียนวัดเนินยาง หมู่ที่ 1 ต.คมบาง 17 กันยายน 2562 100 66 รายชื่อ