สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนิคมพัฒนา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 1 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 6 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 8 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 13 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 15 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 20 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 22 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 27 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 29 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 3 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 5 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 10 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 12 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 17 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 19 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 24 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 26 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 1 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 3 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 8 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 10 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 15 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 17 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ