สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเขาชะเมา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 2 สิงหาคม 2562 12 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 7 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 9 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 14 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 16 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 21 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 23 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 28 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 30 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 4 กันยายน 2562 50 14 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 6 กันยายน 2562 50 24 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 11 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 13 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 18 กันยายน 2562 80 51 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 20 กันยายน 2562 80 1 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 25 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 27 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 2 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 4 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 9 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 11 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 16 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 18 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 23 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 25 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 30 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ