สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านค่าย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 2 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 4 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 9 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 11 กันยายน 2562 20 15 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 16 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 18 กันยายน 2562 20 10 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 19 กันยายน 2562 20 16 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 23 กันยายน 2562 20 15 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 24 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 25 กันยายน 2562 20 11 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 26 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 27 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ