สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวังจันทร์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 6 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 8 สิงหาคม 2562 30 22 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 13 สิงหาคม 2562 40 32 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 15 สิงหาคม 2562 20 12 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 20 สิงหาคม 2562 35 26 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 22 สิงหาคม 2562 35 34 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 27 สิงหาคม 2562 35 5 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 29 สิงหาคม 2562 40 38 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 3 กันยายน 2562 60 40 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 5 กันยายน 2562 40 38 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 9 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 10 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 11 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 12 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 13 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 17 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 18 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 19 กันยายน 2562 40 16 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 20 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 21 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 23 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 24 กันยายน 2562 40 10 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 25 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 26 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 3 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 8 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 10 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 15 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 17 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ