สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแกลง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 2 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 9 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 16 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 23 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 28 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 30 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 4 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 5 กันยายน 2562 50 34 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 6 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 11 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 13 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 16 กันยายน 2562 100 30 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 18 กันยายน 2562 100 82 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 19 กันยายน 2562 5 3 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 20 กันยายน 2562 50 21 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 23 กันยายน 2562 100 31 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 24 กันยายน 2562 100 31 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 25 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 27 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 2 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 4 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 9 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 11 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 16 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 18 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ