สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านฉาง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 3 กันยายน 2562 40 15 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 5 กันยายน 2562 20 10 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 6 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 19 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 23 กันยายน 2562 25 7 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 26 กันยายน 2562 25 2 รายชื่อ