สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองระยอง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 14 สิงหาคม 2562 15 1 รายชื่อ
2. อบต.นาตาขวัญ 24 กันยายน 2562 100 73 รายชื่อ
3. อบต.นาตาขวัญ 26 กันยายน 2562 100 76 รายชื่อ