สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเกาะจันทร์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 2 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 5 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 6 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 9 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 12 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 16 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 19 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 23 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 26 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 30 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 2 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 6 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 9 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 10 กันยายน 2562 60 7 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 11 กันยายน 2562 60 10 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 12 กันยายน 2562 300 116 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 12 กันยายน 2562 60 10 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 13 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 13 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 14 กันยายน 2562 50 3 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 15 กันยายน 2562 150 72 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 16 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 17 กันยายน 2562 100 12 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 19 กันยายน 2562 5 1 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 20 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 23 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 27 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 30 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ