สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ่อทอง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 1 สิงหาคม 2562 60 11 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 2 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 6 สิงหาคม 2562 30 46 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 7 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 13 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 19 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 20 สิงหาคม 2562 80 1 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 21 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 22 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 23 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 24 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 25 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 26 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 27 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 28 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 29 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 30 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 2 กันยายน 2562 80 3 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 3 กันยายน 2562 80 57 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 4 กันยายน 2562 80 74 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 5 กันยายน 2562 80 62 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 6 กันยายน 2562 80 56 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 16 กันยายน 2562 70 17 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 17 กันยายน 2562 70 2 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 18 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 19 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 20 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ