สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีราชา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลเขาคันทรง 9 สิงหาคม 2562 100 3 รายชื่อ
2. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลเขาคันทรง 30 สิงหาคม 2562 100 5 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 19 สิงหาคม 2562 150 53 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 2 กันยายน 2562 120 60 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 9 กันยายน 2562 150 34 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 19 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 30 กันยายน 2562 150 76 รายชื่อ