สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพานทอง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพานทอง 20 กันยายน 2562 40 37 รายชื่อ
2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพานทอง 23 กันยายน 2562 30 5 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 14 สิงหาคม 2562 10 6 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 15 สิงหาคม 2562 10 1 รายชื่อ