สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางละมุง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 21 สิงหาคม 2562 20 10 รายชื่อ
2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 22 สิงหาคม 2562 60 44 รายชื่อ
3. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 26 สิงหาคม 2562 60 8 รายชื่อ
4. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 28 สิงหาคม 2562 40 9 รายชื่อ
5. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 2 กันยายน 2562 40 3 รายชื่อ
6. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 9 กันยายน 2562 50 22 รายชื่อ
7. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 19 กันยายน 2562 30 4 รายชื่อ
8. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 20 กันยายน 2562 10 3 รายชื่อ
9. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 23 กันยายน 2562 20 3 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 6 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 12 กันยายน 2562 20 10 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 20 กันยายน 2562 20 6 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 26 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ
14. สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ 27 สิงหาคม 2562 30 26 รายชื่อ
15. สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ 3 กันยายน 2562 45 43 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว 29 สิงหาคม 2562 50 43 รายชื่อ