สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองใหญ่

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าแดง 19 กันยายน 2562 30 11 รายชื่อ
2. วัดคลองพลูบนราษฏร์ประสงค์ 24 กันยายน 2562 30 9 รายชื่อ
3. ศาลาอเนกประสงค์หนองเสือช้าง 21 กันยายน 2562 70 27 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 8 สิงหาคม 2562 100 17 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 22 สิงหาคม 2562 100 35 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 29 สิงหาคม 2562 100 48 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 3 กันยายน 2562 100 3 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 11 กันยายน 2562 100 3 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 12 กันยายน 2562 100 30 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 19 กันยายน 2562 100 23 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 20 กันยายน 2562 0 3 รายชื่อ
12. อบต เขาซก 19 กันยายน 2562 30 14 รายชื่อ