สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองชลบุรี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 6 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 6 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 9 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 9 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 13 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 13 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 16 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 16 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 20 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 20 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 21 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 22 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 27 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 27 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 28 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 3 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 3 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 10 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 10 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 17 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 17 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 18 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 19 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 19 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 24 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 24 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 25 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 26 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 26 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ