สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา 7 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา 8 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา 14 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา 15 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา 21 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค 22 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค 28 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค 29 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี 1 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี 2 กันยายน 2562 51 50 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค 4 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค 5 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี 10 กันยายน 2562 55 53 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค 11 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค 12 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค 18 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค 19 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 25 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 26 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 2 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 3 ตุลาคม 2562 25 0 รายชื่อ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 4 ตุลาคม 2562 25 0 รายชื่อ
23. ที่ทำการกำนันตำบลผึ้งรวง 8 ตุลาคม 2562 25 0 รายชื่อ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง 9 ตุลาคม 2562 25 0 รายชื่อ