สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวังม่วง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 4 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 18 กันยายน 2562 40 26 รายชื่อ