สรุปยอดห้องอบรม อำเภอมวกเหล็ก

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 10 ต.หนองย่างเสือ 1 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. ม.3 ต.ซับสนุ่น) 1 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. ที่ทำการแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลมวกเหล็ก ม.6 1 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 10 ต.หนองย่างเสือ 2 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. ม.3 ต.ซับสนุ่น) 2 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. ที่ทำการแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลมวกเหล็ก ม.6 2 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. ที่ทำการแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลมวกเหล็ก ม.6 5 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น 5 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
9. ศาลาวัดหนองผักหนอก ม.7 ต.หนองย่างเสือ 5 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
10. ศาลาวัดหนองผักหนอก ม.7 ต.หนองย่างเสือ 6 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น 6 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง 6 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
13. ที่ทำการแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลมวกเหล็ก ม.6 6 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง 7 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
15. ที่ทำการแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลมวกเหล็ก ม.6 7 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
16. ศาลาวัดหนองผักหนอก ม.7 ต.หนองย่างเสือ 7 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น 7 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
18. ศาลาวัดหนองผักหนอก ม.7 ต.หนองย่างเสือ 8 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น 8 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
20. ศาลาวัดหนองผักหนอก ม.7 ต.หนองย่างเสือ 9 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
21. ที่ทำการแปลงใหญ่ตำบลลำพญากลาง 9 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น 9 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง 9 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
24. ที่ทำการแปลงใหญ่ลำสมพุง 13 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
25. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 10 ต.หนองย่างเสือ 13 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
26. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. ม.3 ต.ซับสนุ่น) 13 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
27. ที่ทำการแปลงใหญ่ตำบลลำพญากลาง 13 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
28. ที่ทำการแปลงใหญ่ลำสมพุง 14 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
29. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. ม.3 ต.ซับสนุ่น) 14 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
30. ที่ทำการแปลงใหญ่ตำบลลำพญากลาง 14 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
31. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 10 ต.หนองย่างเสือ 14 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
32. ที่ทำการแปลงใหญ่ลำสมพุง 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
33. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. ม.3 ต.ซับสนุ่น) 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
34. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 10 ต.หนองย่างเสือ 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
35. ที่ทำการแปลงใหญ่ตำบลลำพญากลาง 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
36. ที่ทำการแปลงใหญ่ลำสมพุง 16 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
37. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. ม.3 ต.ซับสนุ่น) 16 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
38. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 10 ต.หนองย่างเสือ 16 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
39. ที่ทำการแปลงใหญ่ตำบลลำพญากลาง 16 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
40. องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น 19 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
41. ที่ทำการแปลงใหญ่ตำบลลำพญากลาง 19 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
42. ที่ทำการแปลงใหญ่ตำบลลำพญากลาง 20 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
43. องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น 20 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
44. ที่ทำการแปลงใหญ่ตำบลลำพญากลาง 21 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
45. องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น 21 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
46. องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น 22 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
47. ที่ทำการแปลงใหญ่ตำบลลำพญากลาง 22 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
48. ที่ทำการแปลงใหญ่ตำบลลำพญากลาง 23 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
49. องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น 23 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
50. ที่ทำการแปลงใหญ่ตำบลลำพญากลาง 26 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
51. ที่ทำการแปลงใหญ่ตำบลลำพญากลาง 27 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
52. โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 27 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
53. โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 2 กันยายน 2562 200 111 รายชื่อ
54. โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 3 กันยายน 2562 100 50 รายชื่อ
55. โรงเรียนวัดหนองผักหนอก 4 กันยายน 2562 100 50 รายชื่อ
56. โรงเรียนคลองม่วงเหนือ 20 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
57. ที่ทำการแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่6 มวกเหล็ก 23 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
58. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง 24 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
59. วัดสวนทองรวมมิตร หมู่ 2 ตำบลหนองย่างเสือ 24 กันยายน 2562 60 1 รายชื่อ
60. องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น 25 กันยายน 2562 62 0 รายชื่อ
61. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ตำบลลำสมพุง 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
62. องค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ