สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเสาไห้

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 6 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ