สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพระพุทธบาท

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลเขาวง 4 กันยายน 2562 51 50 รายชื่อ
2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลธารเกษม 7 สิงหาคม 2562 20 3 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 1 สิงหาคม 2562 30 29 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 2 สิงหาคม 2562 31 30 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 6 สิงหาคม 2562 43 42 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 7 สิงหาคม 2562 45 39 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 9 สิงหาคม 2562 50 49 รายชื่อ
8. เทศบาลตำบลธารเกษม 3 กันยายน 2562 45 42 รายชื่อ
9. เทศบาลตำบลธารเกษม 6 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
10. เทศบาลตำบลนายาว ม.1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 13 สิงหาคม 2562 0 3 รายชื่อ