สรุปยอดห้องอบรม อำเภอดอนพุด

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด 8 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด 3 กันยายน 2562 10 10 รายชื่อ