สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองแซง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 15 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 6 กันยายน 2562 20 11 รายชื่อ