สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวิหารแดง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองสรวง 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองสรวง 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลเจริญธรรม 22 สิงหาคม 2562 28 0 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู 2 กันยายน 2562 25 22 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 17 กันยายน 2562 30 11 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 19 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ