สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองแค

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 26 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 4 กันยายน 2562 31 31 รายชื่อ