สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแก่งคอย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน 1 สิงหาคม 2562 250 167 รายชื่อ
2. องค์การบริการส่วนตำบลท่าคล้อ 7 สิงหาคม 2562 80 71 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม 9 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน 13 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน 20 สิงหาคม 2562 100 24 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. ศูนย์สายตรวจชุมชน ตำบลทับกวาง 21 สิงหาคม 2562 60 21 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว 22 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง 27 สิงหาคม 2562 60 37 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม 27 สิงหาคม 2562 100 48 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง 27 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม 28 สิงหาคม 2562 100 70 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม 29 สิงหาคม 2562 100 3 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม 30 สิงหาคม 2562 100 2 รายชื่อ
16. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลชะอม 6 กันยายน 2562 100 84 รายชื่อ
17. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.ชะอม 11 กันยายน 2562 100 93 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม 17 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
19. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลชะอม 19 กันยายน 2562 120 87 รายชื่อ