สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแก่งคอย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลชะอม 6 กันยายน 2562 100 84 รายชื่อ
2 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลชะอม 19 กันยายน 2562 120 82 รายชื่อ
3 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.ชะอม 11 กันยายน 2562 100 93 รายชื่อ
4 ศูนย์สายตรวจชุมชน ตำบลทับกวาง 21 สิงหาคม 2562 60 21 รายชื่อ
5 องค์การบริการส่วนตำบลท่าคล้อ 7 สิงหาคม 2562 80 71 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม 27 สิงหาคม 2562 100 48 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม 28 สิงหาคม 2562 100 70 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม 29 สิงหาคม 2562 100 2 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม 30 สิงหาคม 2562 100 2 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง 27 สิงหาคม 2562 60 37 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน 20 สิงหาคม 2562 100 24 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน 1 สิงหาคม 2562 250 167 รายชื่อ