สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองสระบุรี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง 18 กันยายน 2562 25 24 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 6 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ